Sing with us

We are a chorus with high ambitions. We have our roots in barbershop, an American singing style with four voices that are sung a cappella, that is without accompanying music. We compete in this genre in the Nordic and International Championships every second or third year. Therefore, as a new member with us in the chorus you should be prepared for hard and fun work during both rehearsals as well as at home in between rehearsals. We only use music sheets while we learn new songs and toss these aside as soon as possible. Singing with RSC doesn't just entail singing but also choreography – sometimes very advanced – so beyond having a good song technique you also need to be able to express yourself visually. We are a chorus that sparkles and puts on a great show!

We have a mandatory attendance since we invest so much in improving all the time. We rehearse 3-4 hours one night a week and in addition to this we also meet for a full day every month, during the weekend. We are then usually joined by fantastic coaches that are oftentimes flown in from the US especially for us. During these coaching opportunities we work with the musical as well as the visual parts.

In addition to barbershop music we sometimes sing other styles: pop, jazz, gospel and classical. Every year we host a large Holiday show called Stjärnjul, so of course our repertoire also entails Christmas music which we rehearse during November and December. Read more at www.stjarnjul.se.

Normally we welcome guests to visit our rehearsals and listen! We rehearse Tuesdays at Rönninge skola, Rönninge skolväg 31 from 6.40 pm - 10 pm. If you want to visit our rehearsal please contact cathrin.junestrand(a)gmail.com

Admission process

Women who have turned 18 can apply for membership in Rönninge Show Chorus. Singers wanting to be admitted to the chorus have to go through our admission process that is more or less as follows:

The audition process starts with a personal interview and voice determination, which usually takes places during the first rehearsal you participate in. During your first few weeks in the chorus, you are a so called "prospective". You will sing actively with the chorus and get a feel for how it works, become familiar with our rehearsal structure etc. The length of this period varies for every singer, but we would like you to be a prospective for at least 4-5 rehearsals.

During this time the musical leader for your part will either listen to you during a rehearsal or you will wear an mp3 player around your neck and the rehearsal will be recorded. This is an excellent way to get an understanding of your voice, your vocal range and at an early stage being able to discuss strengths and development possibilities.

Since RSC also involves a lot of choreography you will sometimes be filmed so that the musical committee of the chorus will have a good foundation after the musical audition. This information will then be used to determine how the person has developed musically and visually during the prospective period and will build the foundation for further discussion. If we then agree on being a mutual match you will get to audition in a quartet.

Contact our  Team Coordinator Eva Losman Ragnå if you are interested!
Phone: +46 073 -350 73 21

Email: info [a] ronningeshow.com


Vill Du sjunga med oss?

Rönninge Show Chorus är en kör med höga ambitioner. Våra rötter är i barbershop, en amerikansk sångstil med fyra röster som sjungs a cappella, det vill säga utan ackompanjerande musik. Vi tävlar i denna genre i nordiska och internationella mästerskap vartannat eller tredje år. Därför bör du som ny medlem i kören vara beredd på hårt och roligt arbete under både repetitioner och hemma mellan repetitionerna. Vi använder bara faktiska noter medan vi lär oss nya låtar och lägger dessa åt sidan så snart som möjligt. Att sjunga med RSC innebär inte bara sång utan även koreografi – ibland väldigt avancerad – så förutom att ha en bra sångteknik krävs det att du också kunna uttrycka dig visuellt. Vi är en kör som glittrar och sätter upp en show!

Vi har obligatorisk närvaro eftersom vi satsar mycket på att förbättra oss hela tiden. Vi repeterar 3-4 timmar en kväll i veckan och utöver det träffas vi också för en hel dag varje månad, under helgen. Vi får då oftast sällskap av fantastiska coacher/lärare som ofta flygs in från USA enkom för oss. Under dessa coachningsmöjligheter arbetar vi med såväl musikaliskt som med de visuella delarna.

Förutom barbershopmusik sjunger vi ibland andra stilar: pop, jazz, gospel och klassiskt. Varje år arrangerar vi också en stor julshow som heter Stjärnjul, så självklart innehåller vår repertoar också julmusik vilken vi repeterar under november och december. Läs mer på www.stjarnjul.se.

Normalt välkomnar vi gäster att besöka våra repetitioner och lyssna! Vi repeterar tisdagar på Rönninge skola, Rönninge skolväg 31 från 18.40 till 22.00. Om du vill besöka vår repetition kontakta cathrin.junestrand(a)gmail.com

Antagningsprocess

Alla kvinnor som fyllt 18 år kan ansöka om medlemskap i Rönninge Show Chorus. Sångerskor som vill bli medlemmar måste gå igenom vår antagningsprocess som är mer eller mindre enligt följande:

Antagningsprocessen börjar med en personlig intervju och röstbestämning, vilket vanligtvis sker under den första repetitionen du deltar i. Under dina första veckor i kören är du en så kallad "prospektiv". Du kommer att sjunga aktivt med kören och få en känsla för hur den fungerar, bekanta dig med vår repetitionsstruktur etc. Längden på denna period varierar för varje sångare, men vi vill att du ska vara en "prospektiv" i minst 4-5 repetitioner.

Under denna period kommer ansvarig för din stämma antingen att lyssna på dig under en repetition. Alternativt kommer du att bära en mp3-spelare runt halsen och bli inspelad under repetitionen. Detta är ett utmärkt sätt att få en förståelse för din röst, ditt röstomfång och i ett tidigt skede kunna diskutera styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Eftersom RSC också arbetar mycket med koreografi kommer du ibland att filmas så att körens musikaliska kommitté kan göra en samlad bedömning efter den musikaliska utvärderingen. Denna information kommer sedan att användas för att avgöra hur personen har utvecklats musikaliskt och visuellt under övningsperioden och kommer att bilda grunden för vidare diskussion. Om vi sedan kommer fram till en fortsättning/ömsesidig match får du provsjunga i en kvartett för musikkommittén.

Kontakta vår Team Coordinator Eva Losman Ragnå om du är intresserad! Telefon: +46 073 350 73 21 E-post: info [a] ronningeshow.com