Kom och sjung med oss!

Du som vill sjunga med oss är välkommen att besöka och lyssna på oss – på våra öppna repetitioner. Just nu har vi intagningar och söker dig, som är driven, ambitiös och har sångvana. Du behöver inte kunna läsa noter. Men ett bra gehör är en stor fördel.

Det bästa med att sjunga i kör är att vi får dela vår sångarglädje till publiken. Du känner väl till att körsång gör dig gladare, mindre stressad och full av energi.

Hos oss får du vara del av ett roligt och ambitiöst arbete med till exempel tonbildning, sångteknik och koreografi. Vi tar också in coacher från Sverige, USA och andra länder.

Att sjunga med oss kommer att ge dig en massa härlig positiv energi och ca 100 nya vänner på köpet. Vi älskar vår hobby och lägger därför gärna ner både tid och engagemang på den. 

Mejla oss på: join(a) ronningeshow.com.om du är intresserad av att bli medlem och besöka en repetition.

Vi tävlar i sång

Rönninge Show Chorus är en barbershopkör med höga ambitioner som tävlar i sång. Vi är cirka 100 kvinnor i olika åldrar, som vill underhålla och beröra vår publik.

Barbershop är en amerikansk sångstil med fyra stämmor som sjungs a cappella, det vill säga utan ackompanjerande musik. Vi tävlar i nordiska och internationella mästerskap i barbershop vartannat eller vart tredje år. Tävlingarna tar oss iväg på resor inom Sverige, Europa och USA. 

Andra sångstilar och julshower

Förutom barbershop kommer du att få sjunga andra sångstilar som: pop, jazz, gospel och klassiskt. Varje år i december arrangerar vi också en stor julshow, Stjärnjul, tillsammans med en manlig kör The EntertainMen. Läs mer på stjarnjul.se.

Så funkar det att bli medlem

För dig som vill sjunga med oss, börjar vi med en intervju. Du får också sjunga lite för några ur vårt musikteam så att vi kan placera dig i en stämma som passar dig. Sedan sjunger du med i kören som en gäst, under cirka 4–5 veckor. Du får tillgång till noter och ljudfiler, men vi använder bara noter när vi lär oss nya låtar.

Du kommer att få råd och stöd av en ansvarig ”stämchef”, som kanske också kommer att lyssna på dig under repen. När du lärt in en av våra sånger efter 4–5 veckor – får du provsjunga i en kvartett inför vår musikkommitté. 

Att bli medlem hos oss innebär både sång och koreografi – så förutom att ha en bra sångteknik behöver du också kunna eller lära dig att uttrycka dig visuellt. Under vår- och höstterminen repeterar vi 3–4 timmar en kväll i veckan och har också ett heldagsrep varje månad, under en helg. Du behöver också ha tid och ekonomi för att kunna följa med på våra resor.

Anmäl ditt intresse och besök oss

Anmäl ditt intresse om du vill besöka oss på våra öppna repetitioner eller ställa lite frågor.
Mejladress: join(a)ronningeshow.com.
När: Tisdagar kl 18.30–22.00
Var: Rönninge skola, Rönninge skolväg 31 

Välkommen!

Mer om att sjunga med Rönninge Show Chorus

Röster från medlemmar om varför de har valt att sjunga med Rönninge Show Chorus (Youtube).

Anna Alvring, dirigent, om köråret och körens mål (Youtube).

Elisabeth Mellin, ordförande, om körens organisation (Youtube).

 

 

Become a member of Rönninge Show Chorus

Come and sing with us!

If you love to sing and want to try singing in a chorus you are most welcome to visit us – come and join our open rehearsals. We are always looking for new talents and want to find you, who is driven, ambitious and has singing experience. You don´t have to know how to read music. A good ear is a great advantage.

The best thing about singing in a chorus is to be able to share the joy of singing with the audience. You know - choral singing makes you happier, less stressed and full of energy.

When joining Rönninge Show Chorus you get to be part of fun and ambitious work with, for example, tone formation, singing technique and choreography. We also bring in coaches from Sweden, the US and other countries. Singing with us will give you a lot of lovely positive energy and about 100 new friends in the bargain. We love our hobby and are therefore happy to spend both time and commitment on it.

Send an email at: [email protected] if you are interested in becoming a member and attending a rehearsal.

We compete in singing

Rönninge Show Chorus is a barbershop chorus with high ambitions that competes in singing. We are about 100 women of various ages, who want to entertain and touch our audience.

Barbershop is an American singing style with four parts sung a cappella, that is, without accompanying music. We compete in Nordic and international barbershop championships every second or third years. The competitions take us on trips within Sweden, Europe and the US.

Other singing styles and Christmas shows

In addition to barbershop, you will get to sing other singing styles such as: pop, jazz, gospel and classical. Every year in December, we also put on a big Christmas show, Stjärnjul, together with the male chorus The EntertainMen. Read more at stjarnjul.se

The process of becoming a member in the Chorus

For those of you who want to sing with us, we start with an interview. You also get to sing a little for some members of our music team so we can place you in a part that suits you. Then you’ll sing in the chorus as a guest, for about 4–5 weeks. You get access to sheet music and audio files, but we only use sheet music when learning new songs.

You will receive advice and support from a "voice manager" in charge, who may also listen to you during the rehearsals. When you have learned one of our songs after 4-5 weeks – you’ll get to audition in a quartet in front of our music committee.

Becoming a member with us include both singing and choreography - so in addition to having a good singing technique, you also need to know or learn to express yourself visually. During the spring and autumn semesters, we rehearse for 3-4 hours one evening a week and also have a full-day rehearsal every month, during one weekend. You also need to have time and finances to be able to accompany us on our trips.

Register your interest and visit us

Register your interest if you want to visit us at our open rehearsals or ask some questions.
Email address: [email protected]
When: Tuesdays at 6.30–10.00 PM
Where: Rönninge Skola, Rönninge skolväg 31

Welcome!